Ochrana osobných údajov

Tento dokument stanovujúci zásady ochrany osobných údajov popisuje postupy prijaté spoločnosťou Lotario s.r.o, Fr. Kráľa č. 6547/59, Michalovce, 071 01 Michalovce (ďalej len „Lotario“) ohľadom spracovania osobných údajov užívateľov. Ide o všeobecnú informáciu adresovanú tomu, kto navštívi tieto webové stránky a to v zmysle zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“ ). Pri využívaní niektorých služieb ponúkaných a poskytovaných prostredníctvom tejto webovej stránky užívatelia poskytnú určité informácie, budú vznášať určité požiadavky a poskytnú súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ak je to zo zákona vyžadované.

 Spracovanie údajov 

Výsledkom prístupu k týmto webovým stránkam môže byť spracovanie údajov týkajúcich sa určených alebo určiteľných osôb. Správcom údajov je Lotario, ktorá zaistí primerané organizačné a technické spracovanie údajov za účelom zabezpečenia týchto údajov proti neoprávnenému prístupu, strate, poškodeniu, krádeži , použitiu alebo inému zverejneniu údajov.

Miesto spracovania údajov

Osobné údaje budú spracované v priestoroch spoločností Lotario. S údajmi budú pracovať osoby s príslušnými technickými zručnosťami a schopnosťami, ktorým boli pridelené špecifické funkcie v oblasti spracovania údajov.

Postupy pri spracovaní údajov 

Údaje budú spracované korektným spôsobom a plne v súlade so zákonom tak, aby sa zabezpečila ochrana údajov a ich dôverný charakter. Údaje budú spracované elektronickými alebo automatizovanými prostriedkami. 

Typy spracúvaných údajov

Informačné systémy a softvérové ​​postupy použité pri prevádzkovaní týchto webových stránok získavajú v priebehu svojho bežnej prevádzky určité osobné údaje. Prenos týchto údajov je implicitne daný využitím ICP protokolov. Údaje nie sú zhromažďované s cieľom spájať ich s konkrétnymi subjektmi, avšak už vďaka svojmu charakteru umožňujú identifikovať užívateľa prostredníctvom ich spracovania a pridruženia k iným údajom držaným tretími osobami. Táto kategória údajov obsahuje IP adresy a doménové mená počítačov, ktoré používajú užívatelia pripájajúce sa k sieti, ďalej potom URI adresy požadovaných zdrojov, časové určenie požiadaviek, použitý postup pri vznášaní požiadaviek a ďalšie parametre vzťahujúce sa k operačnému systému a informačnému prostrediu používateľa. Dobrovoľné zaslanie emailovej adresy používateľa na adresu na webovej stránke má za následok získanie osobných údajov používateľa potrebných na to, aby bolo možné reagovať na požiadavky tohto používateľa. 

Poskytovanie údajov

Je na užívateľoch, či poskytnú osobné údaje, ktoré spoločnosť Lotario potrebuje na to, aby mohla poskytnúť požadované služby. Neposkytnutie týchto údajov môže vyššie uvedenej spoločnosti znemožniť dodanie požadovaných informácií alebo služieb.

Cookies sa nepoužívajú na prenos osobných informácií. Užitie cookies relácií, ktoré nie sú trvalo ukladané v počítači užívateľa a ktoré po vypnutí prehliadača zmiznú, je striktne obmedzené na prenos identifikačných kódov relácie, ktoré obsahujú náhodné čísla generované serverom, potrebné k bezpečnej navigáciu na webovej stránke. Používanie týchto cookies relácií tak znemožňuje použitiu iných informačných technológií, ktoré by mohli predstavovať potenciálne ohrozenie dôverného charakteru navigácie. Neumožňujú získanie osobných informácií, s ktorých pomocou by bolo možné identifikovať používateľa.

Cookies

Práva užívateľa 

V súlade so zákonom o ochrane osobných údajov možno osobné údaje spracovávať len po dobu, ktorá je nevyhnutná na účel ich spracovania.

Podľa zákona o ochrane osobných údajov majú používatelia – subjekty údajov – právo, ak zistia, alebo ak sa domnievajú, že správca alebo spracovateľ vykonáva spracovanie ich osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou ich súkromného a osobného života, alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, 

  1. požiadať správcu alebo spracovateľa o vysvetlenie
  2. požadovať, aby správca alebo spracovateľ odstránil vzniknutý stav, hlavne údaje blokoval, vykonal opravy, doplnenie alebo ich zlikvidoval. 

Žiadosť podľa predchádzajúceho odseku je potrebné predložiť spoločnosti Lotario s.r.o, Fr. Kráľa č. 6547/59, Michalovce, 071 01 Michalovce

Obchodné oznámenie 

V súlade so zákonom o ochrane osobných údajov je Lotario ako prevádzkovateľ webových stránok lotario.sksmartinvoice.sk a akcen.sk oprávnený použiť telefónne číslo alebo e-mailovú adresu poskytnuté užívateľom pre potreby šírenia obchodných oznámení týkajúce sa produktov a služieb Lotario s tým, že užívateľ je kedykoľvek oprávnený odmietnuť súhlas so zasielaním obchodných oznámení či s poskytovaním takýchto informácií prostredníctvom telefonického kontaktu , a to listinou formou doručením do sídla spoločnosti Lotario alebo zaslaním emailu na adresu lotario@lotario.sk. Odmietnutie súhlasu so šírením obchodných oznámení nie je nijako spoplatnené.